Radio Sirava

Current track

Title

Artist


Valentínska súťaž

 

Vyhrajte v rádiu Šírava  ,, valentínske balíčky“ plné dobrôt.Stačí ak nám pošlete fotografiu s Vašimi najmilšími, ktorých máte radi mailom na sutaz@radiosirava.sk.

Pripíšte aj vaše meno a kontakt na Vás.

12 februára zverejníme Vaše fotky na fb rádia Šírava. 3 fotky ktoré získajú do 14.februára do 12:00 najviac ,,likeov“ vyhrajú chutné balíčky.

Ďakujeme partnerom súťaže : Kníhkupectvu BOOKS , Pizzerii  NAJ Michalovce, Syrárni  BEL a.s Michalovce,predajni  FIRST DAY na ulici F.Kráľa Michalovce

 

 

Podmienky a pravidlá súťaže :

 1. Účastníci sa do súťaže zapoja zaslaním fotografie na adresu sutaz@radiosirava.sk. K fotografii je potrebné pripísať kontakt na na odosielatela a to meno ,priezvisko a telefónne číslo. Zaslaním fotografie odosielateľ vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane fotografie.
 2. Do súťaže budú zapojené všetky fotografie ktoré budú zaslané na adresu sutaz@radiosirava.sk do polnoci 11.februára. Fotografie zaslané po tomto dátume nebudú do súťaže zapojené.
 3. Všetky došlé fotografie budu zverejnené naraz 12 februára na fb stránke rádia Šírava.
 4. Prvé 3 fotografie s najväčším počtom ,,likeov“ získavajú ceny. Príspevok nie je nutné zdieľať započítavajú sa ,,like “ na oficiálnej stránke rádia Šírava.
 5. Ukončenie súťaže sa uskutoční 14 . februára o 12.00 hod.
 6. Žrebovanie technicky zabezpečuje Rádio Šírava. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky.
 7. Zo súťaže budú vyradené duplicitné fotografie   a fotografie s nevhodným obsahom.
 8. Zaslaním fotografie  vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach radiosirava.sk

 

 1. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
 2. Zúčastniť súťaže sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.
 3. Do súťaže sa môže zapojiť každý poslucháč v zmysle bodu 1. tohto článku IV., ktorý súhlasí s týmto štatútom súťaže a ďalšími podmienkami špecifikovanými počas súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.
 4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci organizátora, osoby spolupracujúce pri realizácii súťaže a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade ak sa zistí, že výherca je takou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora.

          OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Účastník Súťaže súhlasí s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, ak sa zistí, že účastník Súťaže konal v rozpore s pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže má Organizátor Súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo Súťaže.
 2. Za konanie tretích osôb, účastníkov Súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na Súťaži organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
 3. Organizátor a technický realizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže.
 5. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie organizátora bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.
 6. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži.
 7. Pokiaľ účastník súťaže podá sťažnosť počas súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: studio@radiosirava.sk s označením „Sťažnosť na Valentínsku súťaž “. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu a času Súťaže sa viaže, z akého telefónneho čísla sa sťažovateľ zapojil, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
 8. Rozhodnutie organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.
 9. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis vedomostnej súťaže, budú uverejnené na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových spotoch určených spotrebiteľom.
 10. Organizátor má výhradné právo na zmenu tohto štatútu.
 1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
 2. Organizátorom realizátorom súťaže je spoločnosť ZEMPLIN MEDIA s.r.o., Ukrajinská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 43950663 zapísaná v Obchodnom registri, Okresný súd Košice I. , Vložka číslo:  21289/V .
 3. Ochrana osobných údajov: https://vop.mediatex.sk/informacne-memorandum-o-spracovani-osobnych-udajov-za-ucelom-poskytnutia-sluzby-premium-sms-plnenie-zmluvy-is-premium-sms/
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 2. Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese  radiosirava.sk
 3. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v Súťaži bezvýhradne súhlasí.
 4. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.