Radio Sirava

Current track

Title

Artist


Pravidlá súťaží

ŠTATÚT PROPAGAČNO – ZÁBAVNEJ SÚŤAŽE „VYHRAJ“

v Rádiu Šírava s podtitulom Štedrý advent v Rádiu Šírava

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Súťaž VYHRAJ s podtitulom Štedrý advent v Rádiu Šírava /ďalej len „Súťaž“/, v ktorej je
možnosť získať vecnú alebo poukaz na základe preukázania vedomostí súťažiacich účastníkov.
Súťaž má charakter interaktívnej propagačno – spotrebiteľskej, zábavnej hry, ktorá nie je
hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Účelom Súťaže je podpora aktivít a značky Organizátora, podpora reklamných, mediálnych
a iných partnerov súťaže. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v Súťaži.
3. Súťaž je vysielaná v Rádiu Šírava alebo je uverejnená v iných médiách a internetových
stránkach určených Organizátorom.
4. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel priebehu Súťaže zverejnenej
a propagovanej prostredníctvom dohodnutých médií, internetových stránok a
SMS. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch
(napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových spotoch určených spotrebiteľom,
pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné úplné znenie pravidiel
zverejnené na www.radiosirava.sk

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

1. Organizátorom realizátorom súťaže je spoločnosť ZEMPLIN MEDIA s.r.o., Ukrajinská
8, 071 01 Michalovce, IČO: 43950663 zapísaná v Obchodnom registri, Okresný súd
Košice I. , Vložka číslo:  21289/V .
2. Technickým realizátorom súťaže je spoločnosť Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00
Bratislava 3, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B.

III. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE

1. Súťaž je vysielaná v programovej štruktúre vysielateľa podľa rozhodnutia organizátora.
2. Súťaž je organizátorom realizovaná na východe Slovenskej republiky od 24.11. 2022
do odvolania. Súťaž – odovzdávanie cien – je rozdelená na tri týždne /počas pracovných
dní, od 5.12 – 23.12. 2022/.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
1. Zúčastniť súťaže sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.
2. Do súťaže sa môže zapojiť každý poslucháč v zmysle bodu 1. tohto článku IV., ktorý súhlasí
s týmto štatútom súťaže a ďalšími podmienkami špecifikovanými počas súťaže. Tieto sa pre
neho stávajú záväzné.
3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci organizátora,
osoby spolupracujúce pri realizácii súťaže a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho
zákonníka). V prípade ak sa zistí, že výherca je takou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a
táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora.

V. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

1. Účastníci sa do súťaže zapoja zaslaním SMS v tvare VYHRAJ medzera kontaktné údaje
na číslo 7011. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne skrátené
SMS číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže.

Cena odchádzajúcej SMS na skrátené číslo 7011 je účtovaná podľa platných cien
operátorov. Cena spätnej SMS o zapojení sa do súťaže je účtovaná sumou 1,00€ s DPH.
2. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo VYHRAJ písané malými aj veľkými
písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS.
3. SMS správa odoslaná na správne číslo a v správnom tvare sa považuje za platnú súťažnú
SMS správu, a bude potvrdená spätnou SMS správou s informáciou o zapojení sa do
súťaže. Bonusový kredit operátora, pokiaľ ho poskytuje, nie je možné pre účely účasti v
súťaži použiť.
4. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti
zaslanej SMS.
5. Podmienkou na zaradenie do súťaže / účasť v súťaži /, je zaslanie minimálne jednej
platnej SMS v platnom hernom cykle.
6. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.

VI. ŽREBOVANIE VÝHERCOV

1. Žrebovanie výhercov sa uskutoční náhodným výberom /losovaním/ zo všetkých prijatých
SMS správ v správnom tvare, zaslaných do dátumu 22.12.2022. Žrebovanie technicky
zabezpečuje Rádio Šírava -moderátori. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky,
počas živého vysielania a musí správne povedať heslo týždňa. Ak povie správne heslo, následne
si vyberie z čísel od 1-15 v adventnom kalendári. Pod každým číslom sa bude ukrývať 1 cena. /
podľa toho, ktoré už boli vybrané , nakoniec ostane poslednému výhercovi už len jedno číslo/.
Ak nepovie správne heslo, alebo ho nevie, hra prepadáva v prospech ľudí – inštitúcií
zverejnených na webe Rádia Šírava – na www.radiosirava.sk v sekcii Adventny kalendar.
2. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné,
neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí
dovolať, výhra prepadáva v prospech ľudí – inštitúcií zverejnených na webe Rádia Šírava – na
www.radiosirava.sk v sekcii Adventny kalendar.

VII. VÝHRY

1. Každá výhra účastníka súťaže je podmienená preukázaním jeho  vedomosti o hesle
týždňa a zaslaním sms. Organizátor je oprávnený kedykoľvek počas hry meniť výšku výhry,
počet výhier ako aj počet a výšku bonusových hier.
2. Po splnení pravidiel a správnom zodpovedaní vedomostnej úlohy účastník na základe
požiadania Organizátora oznámi osobné údaje, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a
bydlisko. Účastníkovi, ktorý v Súťaži splnil pravidlá a správne zodpovedal všetky položené
úlohy, bude výhra zaslaná organizátorom poštou, prípadne si ju môže výherca prevziať osobne v
kancelárii Rádia Širava alebo iným spôsobom stanoveným organizátorom, pričom náklady
spojené so zaslaním a prevzatím výhry znáša účastník Súťaže.
3. Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov výhercu. V prípade, ak
účastník Súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže
vylúčený a Organizátorovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých
informácií.
4. Na výhru v Súťaži nie je právny nárok a výhry v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou
cestou.
5. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v Súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor Súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.
6. Výhry zo Súťaže budú výhercom zasielané najneskôr do 14 dní od oznámenia výhry, ak sa
organizátor a výherca nedohodnú inak.

7. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto  a osobitných
podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania a získavania výhier v rozpore s
dobrými mravmi a v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a zneužívania
mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo
výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
8. Organizátor je oprávnený použiť bez nároku na náhradu osobné údaje účastníka Súťaže –
výhercu, vyhotovovať jeho zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných
informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účastník Súťaže súhlasí s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade,
ak sa zistí, že účastník Súťaže konal v rozpore s pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek
výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z
porušenia pravidiel Súťaže má Organizátor Súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia
vylúčiť účastníka zo Súťaže.
2. Za konanie tretích osôb, účastníkov Súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na Súťaži
organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
3. Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú za akékoľvek poruchy
telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, vysielania, internetu,
softvérové a hardvérové chyby, prerušenie telefonického spojenia, neschopnosť telefonického
spojenia, poštové služby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné príčiny
obmedzujúce telefonickú, elektronickú a inú komunikáciu. Organizátor a technický správca
systému nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp.
nevyužitím výhry, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích
osôb), najmä tak ako sú uvedené vyššie.
4. Organizátor a technický realizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo
nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za
akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
5. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže.
6. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo
ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie organizátora bez ohľadu
na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na
konanie v mene súťažiaceho.
7. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v
Súťaži.
8. Pokiaľ účastník súťaže podá sťažnosť počas súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude
posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých
častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30
pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená
najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo
prostredníctvom emailu na adresu: studio@radiosirava.sk s označením „Sťažnosť na Súťaž
VYHRAJ“. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu a času
Súťaže sa viaže, z akého telefónneho čísla sa sťažovateľ zapojil, čoho sa týka a čoho sa
sťažovateľ domáha.
9. Rozhodnutie organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.
10. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis vedomostnej súťaže, budú
uverejnené na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch,
rozhlasových spotoch určených spotrebiteľom.

11. Organizátor má výhradné právo na zmenu tohto štatútu.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Zaslaním SMS správy na skrátené číslo súťaže 7011 vyjadruje účastník súhlas so
spracovaním ním poskytnutých osobných údajov Spracovanie osobných údajov sa riadi
Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach
www.radiosirava.sk

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.  Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese   www.radiosirava.sk
2. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj
právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa
Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou
rozhodovať Organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v Súťaži
bezvýhradne súhlasí.
3. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny budú zverejnené.
V Michalovciach: 22.11..2022

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPOTREBITEĽSKÝCH SÚŤAŽÍ RÁDIA ŠÍRAVA

(ďalej len „Všeobecné podmienky súťaží“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Organizátorom súťaží je spoločnosť spoločnosť POWER DEVELOMPMENT s.r.o. , A. Sládkoviča 5, 071 01 Michalovce,IČO:46629904, DIČ:202349935, IČDPH: SK 202349935, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 29755/V; .
 2. Všeobecné podmienky súťaží sú platné pre súťaže vykonávané v rámci rozhlasového vysielania RÁDIA ŠÍRAVA, na web stránkach, ktoré sú spravované RÁDIOM ŠIRAVA najmä www.radiosirava.sk; (ďalej len ako „Webstránky“) na sociálnych sieťach RÁDIA ŠÍRAVA, v rámci používateľského rozhrania aplikácie „Rádio ŠÍRAVA“ alebo pre akékoľvek iné súťaže, ktoré odkazujú na tieto Všeobecné podmienky súťaží.
 3. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky účasti v súťaži, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.
 4. RÁDIO ŠÍRAVA je oprávnené súťaž vyhlásiť akýmkoľvek spôsobom a stanoviť tak konkrétnejšie podmienky súťaže napríklad zverejnením štatútu konkrétnej súťaže, zverejnením výzvy na zapojenie sa do súťaže, zverejním špecifických podmienok konkrétnej súťaže, zverejnením súťažnej otázky alebo akýmkoľvek iným spôsobom, z ktorého jasne vyplýva zámer RÁDIA ŠIRAVA organizovať spotrebiteľskú súťaž (ďalej len „Vyhlásenie“).
 5. Pokiaľ Vyhlásenie odkazuje na tieto Všeobecné podmienky, Vyhlásenie má prednosť pred týmito Všeobecnými podmienkami súťaží a môže ich meniť a dopĺňať.
 6. Niektoré špecifické súťaže majú svoje vlastné podmienky (napr. súťaž „TEST VYCHODŇARA“), kedy sa tieto Všeobecné podmienky súťaží nepoužijú s výnimkou čl. IX Všeobecných podmienok súťaží, ktorý sa aplikuje vždy, ak sa na organizovanie súťaže využíva aj sociálna sieť Facebook.

 

Článok II.

Podmienky účasti v súťažiach

 1. Súťaže sú určené poslucháčom alebo fanúšikom RÁDIA ŠÍRAVA, návštevníkom Webstránok, profilov RÁDIA ŠÍRAVA na sociálnych sieťach, používateľom aplikácie „rádio ŠÍRAVA“ alebo inými osobám v zmysle Vyhlásenia.
 2. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci RÁDIA ŠÍRAVA, ich rodinní príslušníci ani zamestnanci spoločností prevádzkujúcich vysielanie, Webstránky, osoby spolupracujúce na súťažiach, ich zamestnanci a rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, pokiaľ sa vo Vyhlásení neuvádza inak.
 4. RÁDIO ŠÍRAVA je vo vyhlásení oprávnené stanoviť ďalšie podmienky účasti v súťaži. Nesplnenie podmienok súťaže znamená, že na súťažiaceho nebude prihliadané, bude zo súťaže vylúčený alebo nezíska žiadnu výhru.

Článok III.

Realizácia súťaží a zverejňovanie výsledkov súťaží

 1. Vyhlásenie stanovuje formu prihlásenia sa do súťaže, predmet súťaže a spôsob jej vyhodnotenia. 2. V prípadoch, keď je predmetom súťaže dodanie písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových, zvukových alebo obrazových-zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, súťažiaci zapojením sa do súťaže a dobrovoľným poskytnutím takýchto údajov akceptuje nevyhnutnosť ich spracúvania pre plnenie týchto Všeobecných podmienok súťaží. Vo Vyhlásení sa môže bližšie uviesť, že tieto záznamy môžu byť obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce súťažiaceho alebo inú fyzickú osobu, ktorú budú zverejnené vo vysielaní RÁDIA ŠÍRAVA, na Webstránkach, na sociálnych sieťach, pre potreby výroby, realizácie a/alebo propagácie súťaže a/alebo zverejnenia výsledkov súťaže alebo v rovnakým spôsobom zverejnené partnerom RÁDIA ŠÍRAVA podieľajúcim sa na organizovaní a/alebo podpore súťaže.
 2. Súťažiaci poskytujúci RÁDIU ŠÍRAVA akékoľvek obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce iné fyzické osoby ako je samotný súťažiaci je povinný garantovať, že takéto fyzické osoby súhlasia s poskytnutím takýchto údajov RÁDIA ŠÍRAVA na účel organizovania súťaže a plnenia týchto všeobecných podmienok súťaží. V prípade, ak sa preukáže opak, súťažiaci znáša zodpovednosť za náhradu škody, ktorá by RÁDIU ŠÍRAVA mohla vzniknúť v dôsledku neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti a/alebo do práva na ochranu súkromia a rodinného života dotknutej osoby a/alebo sankciu udelenú za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov.
 3. Súťažiaci zapojením sa do súťaže akceptuje, že jeho osobné údaje môžu byť v prípade výhry v súťaži v nevyhnutnom rozsahu zverejnené vo vysielaní RÁDIA ŠÍRAVA a/alebo na Webstránkach a/alebo na sociálnej sieti a/alebo iným spôsobom. Bližšie podrobnosti o spôsobe a rozsahu zverejnenia osobných údajov výhercu súťaže sú uvádzané vo Vyhlásení.

Článok IV.

Podmienky získavania výhier

 1. Výhercom súťaže sa stáva osoba, ktorá riadne a úplne splnila všetky podmienky súťaže pre získanie výhry, bola vyžrebovaná, alebo bola inak určená v súlade s Vyhlásením a bola za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená zo strany RÁDIA ŠÍRAVA.
 2. Cena, ktorá je výhrou v súťaži je neprenosná a patrí výlučne výhercovi súťaže. V prípade, že si výherca súťaže nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď.) nárok na cenu, ktorá je výhrou v súťaži mu zaniká a výherca súťaže nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Náhradného výhercu súťaže určí RÁDIO ŠÍRAVA, alebo sa ním stáva v poradí druhý najúspešnejší účastník súťaže, podľa rozhodnutia RÁDIA ŠÍRAVA. Výherca súťaže nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.
 3. Nárok na výhru v súťaži zaniká aj v prípade, ak výherca súťaže poruší akúkoľvek povinnosť určenú týmito Všeobecnými podmienkami súťaží, Vyhlásením, alebo ak koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote.
 4. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie RÁDIA ŠÍRAVA bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho. RÁDIO ŠÍRAVA posudzuje každú záležitosť súťaže (okolnosť, problém, priznanie výhry, sťažnosť atď.) samostatne a prihliada na situáciu aj podmienky, za ktorých sa udiala.
 5. Podľa § 845 Občianskeho zákonníka výhry a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné.

Článok V.

Podmienky odovzdávania výhier

 1. Výherca súťaže je o výhre v súťaži, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia ceny, ktorá je výhrou v súťaži informovaný spravidla telefonicky. Ak si to charakter výhry vyžaduje, výherca súťaže je povinný poskytnúť súčinnosť pri preberaní alebo uplatnení výhry vrátane poskytnutia dodatočných informácií.
 2. Výherca je oprávnený prevziať si cenu, ktorá je výhrou v súťaži osobne v lehote 3 mesiacov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi súťaže na jeho požiadanie doručená poštou / kuriérom, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z Vyhlásenia.
 3. Na spôsobe prevzatia výhry sa RÁDIO ŠÍRAVA s výhercom súťaže dohodne telefonicky, inak platí, že si výherca súťaže prevezme výhru osobne.
 4. Osobne je možné prevziať cenu, ktorá je výhrou v súťaži v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 na recepcii v budove hotela Družba, na ulici. Nám Osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce.
 5. Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu súťaže, ktorý je mladší ako 16 rokov preberá výhru jeho zákonný zástupca.
 6. RÁDIO ŠÍRAVA nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave / doručovaní kuriérom alebo v súvislosti s nimi. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi RÁDIO ŠÍRAVA na výhercu.
 7. V prípadoch, kedy sú predmetom výhry lístky na koncert alebo podujatie, Rádio Šírava nezodpovedá za prípadné zrušenie koncertu alebo podujatia, resp. zmenu miesta a/alebo času a/alebo dátumu koncertu alebo podujatia. V prípade zrušenia koncertu alebo podujatia, resp. zmeny miesta a/alebo času a/alebo dátumu koncertu alebo podujatia, nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek peňažnú resp. nepeňažnú kompenzáciu zo strany RÁDIA ŠÍRAVA.

Článok VI.

Zdaňovanie výhier

 1. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.
 2. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.
 3. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí peňažnej výhry v hodnote nad 350 €, je zo sumy, ktorá prevyšuje túto hodnotu, vykonaná zrážka dane vo výške 19% organizátorom Súťaže.

Článok VII.

Priamy marketing partnera súťaže

 1. V prípade, ak výhru do súťaže venuje obchodný partner RÁDIA ŠÍRAVA môže byť súťažiaci požiadaný o jednoznačné a dobrovoľné udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu obchodného partnera RÁDIA ŠÍRAVA. Neudelenie súhlasu nemá žiadny vplyv na možnosť zúčastniť sa súťaže.

 

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 

 1. RÁDIO ŠÍRAVA spracúva osobné údaje súťažiaceho primárne na účel organizovania spotrebiteľských súťaží. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje RÁDIO ŠÍRAVA súťažiacemu ako dotknutej osobe prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia.
 2. Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami ochrany súkromia RÁDIA ŠÍRAVA, ktoré sú vždy transparentným spôsobom zverejnené na Webstránkach, FAN page a v aplikácii „Rádio Šírava“.

 

Článok IX.

Používanie sociálnej siete Facebook pri organizovaní súťaží

 

 1. V prípade, ak RÁDIO ŠÍRAVA organizuje súťaž prostredníctvom sociálnej siete Facebook uplatňuje sa na súťažiacich primerane bod 3 Všeobecných zásad pre stránky, skupiny a udalosti (Promotions on Pages, Groups, and Events), pričom súťažiaci zapojením sa do súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že spoločnosť Facebook Inc. a spoločnosť Facebook Ireland Limited (ďalej len „Facebook“) nemá v súvislosti s organizovaním súťaží voči súťažiacemu žiadne záväzky a ani, že žiadna súťaž, na ktorú sa vzťahujú Všeobecné súťažné podmienky nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná a ani nijako inak spojená s Facebookom.
 2. Súťažiaci sa zaväzuje zapojením do súťaže nepoužívať na propagáciu súťaže svoju osobnú časovú os a spojenia s inými registrovanými používateľmi sociálnej siete Facebook, ktorých má uložených ako svojich priateľov; tým nie je nijako dotknutá možnosť RÁDIA ŠÍRAVA a súťažiaceho individuálne komunikovať s inými používateľmi sociálnej siete Facebook o súťaži prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
 3. V prípade, ak RÁDIO ŠÍRAVA získava štatistické údaje týkajúce sa zapojenia používateľov sociálnej siete Facebook do súťaží, tak RÁDIO ŠIRAVA a Facebook uzatvorili dohodu spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 GDPR, pričom spoločné časti tejto dohody sú dostupné dotknutým osobám na stránkach Facebooku (napr. aj interakciou, resp. kliknutím na predchádzajúci hypertextový odkaz).
 4. Zapojenie súťažiaceho do súťaží RÁDIA ŠÍRAVA nesmie byť podmieňované splnením nasledovných podmienok:
 5. a) označením iných používateľov Facebooku vo vzťahu k príspevkom, ktoré na Facebooku zverejnilo RÁDIO ŠIRAVA;
 6. b) zdieľaním príspevkov RÁDIA ŠIRAVA na časových osiach (timelines) iných používateľov Facebooku, s ktorými sú priateľmi;
 7. c) zdieľaním príspevkov RÁDIA ŠIRAVA na vlastnej časovej osi súťažiaceho na Facebooku.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 

 1. RÁDIO ŠÍRAVA si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu / zmenu všeobecných podmienok súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. RÁDIO ŠÍRAVA sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať poslucháčov o všetkých zmenách všeobecných podmienok súťaží.
 2. Všeobecné podmienky súťaží RÁDIA ŠÍRAVA sa riadia a vykladajú podľa slovenského práva a najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné pokúsiť sa o zmier dohodou v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto Podmienok používanie webu.
 3. Neplatnosť časti všeobecných podmienok súťaží RÁDIA ŠÍRAVA nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení.
 4. Tieto Všeobecné podmienky súťaží nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Webstránkach. Predchádzajúce súťažné podmienky sa týmto rušia.