Radio Sirava

Current track

Title

Artist


Zásady ochrany osobných údajov

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA

POWER DEVELOPMENT s. r. o. so sídlom A. Sládkoviča 5, 071 01 Michalovce, IČO: 46629904 prehlasuje ako prevádzkovateľ webového sídla www.radiosirava.sk,  že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421 917 699 084, emailom: pokozelec@radiosirava.sk alebo priamo na webovom sídle prevádzkovateľa: https://radiosirava.sk/ochrana-osobnych-udajov/. K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

 • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu uvedeného v bode 2).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Prostredníctvom webového sídla spracúvame od vás iba tie údaje, ktoré nám svojvoľne poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne dodávaných produktov/služieb alebo vypracovania cenovej ponuky.
 • Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
 • Všetci pracovníci POWER DEVELOPMENT s. r. o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami poslaného príspevku alebo všetkých poslaných príspevkov z vášho e-mail konta.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ webového sídla: www.radiosirava.sk

POWER DEVELOPMENT s. r. o. so sídlom A. Sládkoviča 5, 071 01 Michalovce, IČO: 46629904. Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí tak isto spracúvajú Vaše osobné údaje

Pri využití kontaktného formulára Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý nám pomáha s prevádzkovaním, úpravou webového sídla a poskytovaním webového portálu. Nižšie uvedený subjekt sa nachádza v úlohe sprostredkovateľa, s ktorým máme podpísanú zmluvu v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia GDPR.  

Názov služby Typ služby Sprostredkovateľ
Správa webstránky dodávateľ technológií a cloudových služieb Contentpress s. r. o., Východná 497 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO: 48177377
Hostingové uložisko dodávateľ technológií a cloudových služieb Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Odpovedanie na otázky/podnety Vami podaných prostredníctvom kontaktného formulára

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Kontaktné údaje – Meno a priezvisko – pre potreby identifikácie dotknutej osoby – Telefónne číslo – pre potreby overenia relevantnosti, alebo vybavenia požiadavky – Adresa elektronickej pošty – pre potreby odpovedania na požiadavku

5. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

6. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu vybavenia Vašej žiadosti/podnetu, najviac však po dobu 36 mesiacov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete: – Osobne na každom kontaktom mieste; – Prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 917 699 084 – Písomne na adrese Prevádzkovateľa: POWER DEVELOPMENT s. r. o., A. Sládkoviča 5, 071 01 Michalovce.

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä: Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame. Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu. Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme. Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220. Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

8. SÚBORY COOKIES

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPOTREBITEĽSKÝCH SÚŤAŽÍ RÁDIA ŠÍRAVA

(ďalej len „Všeobecné podmienky súťaží“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Organizátorom súťaží je spoločnosť spoločnosť POWER DEVELOMPMENT s.r.o. , A. Sládkoviča 5, 071 01 Michalovce,IČO:46629904, DIČ:202349935, IČDPH: SK 202349935, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 29755/V; .
 2. Všeobecné podmienky súťaží sú platné pre súťaže vykonávané v rámci rozhlasového vysielania RÁDIA ŠÍRAVA, na web stránkach, ktoré sú spravované RÁDIOM ŠIRAVA najmä www.radiosirava.sk; (ďalej len ako „Webstránky“) na sociálnych sieťach RÁDIA ŠÍRAVA, v rámci používateľského rozhrania aplikácie „Rádio ŠÍRAVA“ alebo pre akékoľvek iné súťaže, ktoré odkazujú na tieto Všeobecné podmienky súťaží.
 3. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky účasti v súťaži, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.
 4. RÁDIO ŠÍRAVA je oprávnené súťaž vyhlásiť akýmkoľvek spôsobom a stanoviť tak konkrétnejšie podmienky súťaže napríklad zverejnením štatútu konkrétnej súťaže, zverejnením výzvy na zapojenie sa do súťaže, zverejním špecifických podmienok konkrétnej súťaže, zverejnením súťažnej otázky alebo akýmkoľvek iným spôsobom, z ktorého jasne vyplýva zámer RÁDIA ŠIRAVA organizovať spotrebiteľskú súťaž (ďalej len „Vyhlásenie“).
 5. Pokiaľ Vyhlásenie odkazuje na tieto Všeobecné podmienky, Vyhlásenie má prednosť pred týmito Všeobecnými podmienkami súťaží a môže ich meniť a dopĺňať.
 6. Niektoré špecifické súťaže majú svoje vlastné podmienky (napr. súťaž „TEST VYCHODŇARA“), kedy sa tieto Všeobecné podmienky súťaží nepoužijú s výnimkou čl. IX Všeobecných podmienok súťaží, ktorý sa aplikuje vždy, ak sa na organizovanie súťaže využíva aj sociálna sieť Facebook.

 

Článok II.

Podmienky účasti v súťažiach

 1. Súťaže sú určené poslucháčom alebo fanúšikom RÁDIA ŠÍRAVA, návštevníkom Webstránok, profilov RÁDIA ŠÍRAVA na sociálnych sieťach, používateľom aplikácie „rádio ŠÍRAVA“ alebo inými osobám v zmysle Vyhlásenia.
 2. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci RÁDIA ŠÍRAVA, ich rodinní príslušníci ani zamestnanci spoločností prevádzkujúcich vysielanie, Webstránky, osoby spolupracujúce na súťažiach, ich zamestnanci a rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, pokiaľ sa vo Vyhlásení neuvádza inak.
 4. RÁDIO ŠÍRAVA je vo vyhlásení oprávnené stanoviť ďalšie podmienky účasti v súťaži. Nesplnenie podmienok súťaže znamená, že na súťažiaceho nebude prihliadané, bude zo súťaže vylúčený alebo nezíska žiadnu výhru.

Článok III.

Realizácia súťaží a zverejňovanie výsledkov súťaží

 1. Vyhlásenie stanovuje formu prihlásenia sa do súťaže, predmet súťaže a spôsob jej vyhodnotenia. 2. V prípadoch, keď je predmetom súťaže dodanie písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových, zvukových alebo obrazových-zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, súťažiaci zapojením sa do súťaže a dobrovoľným poskytnutím takýchto údajov akceptuje nevyhnutnosť ich spracúvania pre plnenie týchto Všeobecných podmienok súťaží. Vo Vyhlásení sa môže bližšie uviesť, že tieto záznamy môžu byť obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce súťažiaceho alebo inú fyzickú osobu, ktorú budú zverejnené vo vysielaní RÁDIA ŠÍRAVA, na Webstránkach, na sociálnych sieťach, pre potreby výroby, realizácie a/alebo propagácie súťaže a/alebo zverejnenia výsledkov súťaže alebo v rovnakým spôsobom zverejnené partnerom RÁDIA ŠÍRAVA podieľajúcim sa na organizovaní a/alebo podpore súťaže.
 2. Súťažiaci poskytujúci RÁDIU ŠÍRAVA akékoľvek obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce iné fyzické osoby ako je samotný súťažiaci je povinný garantovať, že takéto fyzické osoby súhlasia s poskytnutím takýchto údajov RÁDIA ŠÍRAVA na účel organizovania súťaže a plnenia týchto všeobecných podmienok súťaží. V prípade, ak sa preukáže opak, súťažiaci znáša zodpovednosť za náhradu škody, ktorá by RÁDIU ŠÍRAVA mohla vzniknúť v dôsledku neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti a/alebo do práva na ochranu súkromia a rodinného života dotknutej osoby a/alebo sankciu udelenú za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov.
 3. Súťažiaci zapojením sa do súťaže akceptuje, že jeho osobné údaje môžu byť v prípade výhry v súťaži v nevyhnutnom rozsahu zverejnené vo vysielaní RÁDIA ŠÍRAVA a/alebo na Webstránkach a/alebo na sociálnej sieti a/alebo iným spôsobom. Bližšie podrobnosti o spôsobe a rozsahu zverejnenia osobných údajov výhercu súťaže sú uvádzané vo Vyhlásení.

Článok IV.

Podmienky získavania výhier

 1. Výhercom súťaže sa stáva osoba, ktorá riadne a úplne splnila všetky podmienky súťaže pre získanie výhry, bola vyžrebovaná, alebo bola inak určená v súlade s Vyhlásením a bola za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená zo strany RÁDIA ŠÍRAVA.
 2. Cena, ktorá je výhrou v súťaži je neprenosná a patrí výlučne výhercovi súťaže. V prípade, že si výherca súťaže nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď.) nárok na cenu, ktorá je výhrou v súťaži mu zaniká a výherca súťaže nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Náhradného výhercu súťaže určí RÁDIO ŠÍRAVA, alebo sa ním stáva v poradí druhý najúspešnejší účastník súťaže, podľa rozhodnutia RÁDIA ŠÍRAVA. Výherca súťaže nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.
 3. Nárok na výhru v súťaži zaniká aj v prípade, ak výherca súťaže poruší akúkoľvek povinnosť určenú týmito Všeobecnými podmienkami súťaží, Vyhlásením, alebo ak koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote.
 4. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie RÁDIA ŠÍRAVA bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho. RÁDIO ŠÍRAVA posudzuje každú záležitosť súťaže (okolnosť, problém, priznanie výhry, sťažnosť atď.) samostatne a prihliada na situáciu aj podmienky, za ktorých sa udiala.
 5. Podľa § 845 Občianskeho zákonníka výhry a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné.

Článok V.

Podmienky odovzdávania výhier

 1. Výherca súťaže je o výhre v súťaži, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia ceny, ktorá je výhrou v súťaži informovaný spravidla telefonicky. Ak si to charakter výhry vyžaduje, výherca súťaže je povinný poskytnúť súčinnosť pri preberaní alebo uplatnení výhry vrátane poskytnutia dodatočných informácií.
 2. Výherca je oprávnený prevziať si cenu, ktorá je výhrou v súťaži osobne v lehote 3 mesiacov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi súťaže na jeho požiadanie doručená poštou / kuriérom, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z Vyhlásenia.
 3. Na spôsobe prevzatia výhry sa RÁDIO ŠÍRAVA s výhercom súťaže dohodne telefonicky, inak platí, že si výherca súťaže prevezme výhru osobne.
 4. Osobne je možné prevziať cenu, ktorá je výhrou v súťaži v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 na recepcii v budove hotela Družba, na ulici. Nám Osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce.
 5. Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu súťaže, ktorý je mladší ako 16 rokov preberá výhru jeho zákonný zástupca.
 6. RÁDIO ŠÍRAVA nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave / doručovaní kuriérom alebo v súvislosti s nimi. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi RÁDIO ŠÍRAVA na výhercu.
 7. V prípadoch, kedy sú predmetom výhry lístky na koncert alebo podujatie, FUN rádio nezodpovedá za prípadné zrušenie koncertu alebo podujatia, resp. zmenu miesta a/alebo času a/alebo dátumu koncertu alebo podujatia. V prípade zrušenia koncertu alebo podujatia, resp. zmeny miesta a/alebo času a/alebo dátumu koncertu alebo podujatia, nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek peňažnú resp. nepeňažnú kompenzáciu zo strany RÁDIA ŠÍRAVA.

Článok VI.

Zdaňovanie výhier

 1. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.
 2. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.
 3. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí peňažnej výhry v hodnote nad 350 €, je zo sumy, ktorá prevyšuje túto hodnotu, vykonaná zrážka dane vo výške 19% organizátorom Súťaže.

Článok VII.

Priamy marketing partnera súťaže

 1. V prípade, ak výhru do súťaže venuje obchodný partner RÁDIA ŠÍRAVA môže byť súťažiaci požiadaný o jednoznačné a dobrovoľné udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu obchodného partnera RÁDIA ŠÍRAVA. Neudelenie súhlasu nemá žiadny vplyv na možnosť zúčastniť sa súťaže.

 

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 

 1. RÁDIO ŠÍRAVA spracúva osobné údaje súťažiaceho primárne na účel organizovania spotrebiteľských súťaží. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje RÁDIO ŠÍRAVA súťažiacemu ako dotknutej osobe prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia.
 2. Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami ochrany súkromia RÁDIA ŠÍRAVA, ktoré sú vždy transparentným spôsobom zverejnené na Webstránkach, FAN page a v aplikácii „Rádio Šírava“.

 

Článok IX.

Používanie sociálnej siete Facebook pri organizovaní súťaží

 

 1. V prípade, ak RÁDIO ŠÍRAVA organizuje súťaž prostredníctvom sociálnej siete Facebook uplatňuje sa na súťažiacich primerane bod 3 Všeobecných zásad pre stránky, skupiny a udalosti (Promotions on Pages, Groups, and Events), pričom súťažiaci zapojením sa do súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že spoločnosť Facebook Inc. a spoločnosť Facebook Ireland Limited (ďalej len „Facebook“) nemá v súvislosti s organizovaním súťaží voči súťažiacemu žiadne záväzky a ani, že žiadna súťaž, na ktorú sa vzťahujú Všeobecné súťažné podmienky nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná a ani nijako inak spojená s Facebookom.
 2. Súťažiaci sa zaväzuje zapojením do súťaže nepoužívať na propagáciu súťaže svoju osobnú časovú os a spojenia s inými registrovanými používateľmi sociálnej siete Facebook, ktorých má uložených ako svojich priateľov; tým nie je nijako dotknutá možnosť RÁDIA ŠÍRAVA a súťažiaceho individuálne komunikovať s inými používateľmi sociálnej siete Facebook o súťaži prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
 3. V prípade, ak RÁDIO ŠÍRAVA získava štatistické údaje týkajúce sa zapojenia používateľov sociálnej siete Facebook do súťaží, tak RÁDIO ŠIRAVA a Facebook uzatvorili dohodu spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 GDPR, pričom spoločné časti tejto dohody sú dostupné dotknutým osobám na stránkach Facebooku (napr. aj interakciou, resp. kliknutím na predchádzajúci hypertextový odkaz).
 4. Zapojenie súťažiaceho do súťaží RÁDIA ŠÍRAVA nesmie byť podmieňované splnením nasledovných podmienok:
 5. a) označením iných používateľov Facebooku vo vzťahu k príspevkom, ktoré na Facebooku zverejnilo RÁDIO ŠIRAVA;
 6. b) zdieľaním príspevkov RÁDIA ŠIRAVA na časových osiach (timelines) iných používateľov Facebooku, s ktorými sú priateľmi;
 7. c) zdieľaním príspevkov RÁDIA ŠIRAVA na vlastnej časovej osi súťažiaceho na Facebooku.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 

 1. RÁDIO ŠÍRAVA si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu / zmenu všeobecných podmienok súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. RÁDIO ŠÍRAVA sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať poslucháčov o všetkých zmenách všeobecných podmienok súťaží.
 2. Všeobecné podmienky súťaží RÁDIA ŠÍRAVA sa riadia a vykladajú podľa slovenského práva a najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné pokúsiť sa o zmier dohodou v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto Podmienok používanie webu.
 3. Neplatnosť časti všeobecných podmienok súťaží RÁDIA ŠÍRAVA nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení.
 4. Tieto Všeobecné podmienky súťaží nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Webstránkach. Predchádzajúce súťažné podmienky sa týmto rušia.

 

 

V Michalovciach:1.9. 2019